Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:

ZMIANY:
2015-03-27 12:08:32: Dodano plik Załącznik nr 7 do SIWZ.docx
2015-03-27 12:08:19: Dodano plik Załącznik nr 6 do SIWZ.docx
Więcej >>>
2015-03-27 12:08:06: Dodano plik Załącznik nr 5 do SIWZ.doc
2015-03-27 12:07:55: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
2015-03-27 12:07:37: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
2015-03-27 12:07:25: Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
2015-03-27 12:06:59: Dodano plik Załącznik nr 1 do SIWZ.docx
2015-03-27 12:06:34: Dodano plik SIWZ.docx

Świadczenie usługi polegającej na skierowaniu Pracowników Tymczasowych do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
Numer ogłoszenia: 68844 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 619 50 30, faks 0-12 619 50 30.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na skierowaniu Pracowników Tymczasowych do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na skierowaniu w uzgodnieniu z Zamawiającym Pracowników Tymczasowych do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Niniejsze postępowanie obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na skierowaniu w uzgodnieniu z Zamawiającym 6 (sześciu) Pracowników Tymczasowych na okres 6 miesięcy do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia świadczenia usługi z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 PZP. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia świadczenia usługi o 1 (jednego) Pracownika Tymczasowego skierowanego w uzgodnieniu z Zamawiającym na okres 4 (czterech) miesięcy do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, co stanowi 11,11% zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od ilości pracy wykonywanej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Łączna ilość przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje jako świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na skierowaniu w uzgodnieniu z Zamawiającym łącznie 7 (siedmiu) Pracowników Tymczasowych do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, przy czym 6 (sześciu) Pracowników Tymczasowych na okres 6 (sześciu) miesięcy oraz 1 (jednego) Pracownika Tymczasowego na okres 4 (czterech) miesięcy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego do wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i odpowiedniego zgłoszenia Wykonawcy wykraczającego poza ilość 6 (sześciu) Pracowników Tymczasowych zatrudnionych na okres 6 (sześciu) miesięcy stanowiących zamówienie podstawowe. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, stanowiący integralną jej część..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.50.00.00-9, 79.61.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 674 ze zm.). Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI ust. 1 pkt 1 SIWZ oraz na podstawie weryfikacji załączonego do oferty wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi związane z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi związane z przedmiotem zamówienia rozumie się usługi polegające na jednoczesnym skierowaniu do pracy tymczasowej w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) do jednego odbiorcy na podstawie jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto, każda usługa minimum 5 pracowników przez okres minimum 6 miesięcy. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt VI ust. 1 pkt 5 SIWZ, zawierającego główne usługi wskazane przez Wykonawcę jednakże w ilości nie mniejszej niż 2 (dwie) i sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dowodów potwierdzających, że każda z usług wskazanych w wykazie została wykonana lub jest wykonywana (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) należycie. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Zamawiający dokona również oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI ust. 1 pkt 1 SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI ust. 1 pkt 1 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI ust. 1 pkt 1 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zamawiający dokona również oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI ust. 1 pkt 1 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Doświadczenie - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pokój D-127.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2015 godzina 09:30, miejsce: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pokój D-127.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data składania ofert:
2015-04-07 09:30:00


Treść jest nieaktywna (archiwum)
Autor: Paweł Sojka
Data: 2015-03-27 12:04:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-03-27 12:04:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2015-03-27 12:08:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 44.25 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1 do SIWZ 22.75 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 do SIWZ 40.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 do SIWZ 28.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 do SIWZ 15.25 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5 do SIWZ 31.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 6 do SIWZ 18.33 KbPlik doc
8. Załącznik nr 7 do SIWZ 25.72 KbPlik doc

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: sad@krakow-krowodrza.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]