Informacja

INFORMACJA

 

Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodry w Krakowie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie.

 

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego tut. Sądu, przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 9.30 – 13.00
Przewodniczący II Wydziału Karnego tut. Sądu, przyjmuje strony we wtorki w godzinach 10.00-12.00
oraz Przewodniczący Zamiejscowych Wydziałów Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach - w poniedziałki w godz. 11.00-13.00 i Czernichowie - we wtorki w godz. 11.00-13.00
.

Prezes Sądu przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10.00 - 12.00. Na spotkanie z Prezesem należy umówić się wcześniej w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu.

 

 

Skargi i wnioski skierowane do Prezesa Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów mogą być wnoszone

• na piśmie:
- w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie
- za pośrednictwem poczty na adres: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7
- pocztą elektroniczną na adres: sad@krakow-krowodrza.sr.gov.pl

• w formie ustnej do protokołu – w sekretariatach Wydziałów tut. Sądu oraz w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu , w Wydziale I Cywilnym również w ramach dyżuru Przewodniczącego Wydziału

Elementy skargi/wniosku pisemnego:
- data
- imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy
- zwięzła treść skargi lub wniosku
- w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Powyższe znajduje oparcie w zmienionych przepisach ustawy z dnia 27 września 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, które weszły w życie 28 marca 2012 r. oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych z dnia 9 maja 2012 roku.

 

Prezes Sądu dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie

SSR Monika Krzanowska-Mars

 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - KROWODRZY W KRAKOWIE
AutorAlicja Major - Kierownik Oddziału Administracyjnego2012-07-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-05-08 13:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-01-10 14:22