Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Ins 1553/18/K
Sygn. akt: I Ns 1553/18/K
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny
w sprawie o sygn. akt: I Ns 1553/18/K zezwolił wnioskodawcy Gminie Krzeszowice na złożenie do depozytu sądowego kwoty 583,00 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy i 00/100) tytułem wypłaty odszkodowania ustalonej decyzją Starosty Krakowskiego znak: GN.III.683.3.66.2015.MK z dnia 25 września 2018 roku za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działki nr 766/4 o powierzchni 0,0003 ha oraz 766/6 o powierzchni 0,0002 ha obr. Krzeszowice jedn. ewid. Krzeszowice – miasto, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Krzeszowice na podstawie decyzji Starosty Krakowskiego nr 6.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. znak: AB.V.6740.7.2.2014.AS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi publicznej, gminnej łączącej ulicę Parkową z ulicą Chłopickiego w miejscowości Krzeszowice (…).
 
Uprawnieni do odbioru depozytu są spadkobiercy po zmarłej Helenie Michalskiej, jeżeli wykażą dokumentem urzędowym swoje prawa do spadku po niej.
 W związku z powyższym Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru depozytu.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-12-15
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-12-15 11:10
Ins 1392/18/K
Sygn. akt I Ns 1392/18/K 

                                                                                                 OGŁOSZENIE


W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydziałem Cywilnym, sygn. akt I Ns 1392/18/K  Sąd zezwolił wnioskodawcy Rekman Sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.744,05 (dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote  05/100) zł, tytułem zapłaty za należności wynikające z faktury nr FA/2018/08/01 z dnia 18.06.2018 r. wystawionej przez Władysława Filipek.
Uprawnieni do odbioru depozytu są spadkobiercy Władysława Filipek, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia po Władysławie Filipku.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-12-15
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-12-15 11:08
Ins 1437/18/K
Sygn. akt I Ns 1437/18/K
 
OGŁOSZENIE
         
Dnia  17 listopada 2018 r. 
 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1437/18/K został złożony przez  Janinę Zgoda wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zdzisława Zgody, zmarłym w dniu 28 czerwca 2018 r., ostatnio zamieszkałym w Krakowie (30-095)   przy ul.  Zloty Róg 33.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
 
                                                                                              SSR Anna Zgud 
 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-12-06
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-12-06 12:55
Ins 1433/18/K
Sygn. akt I Ns 1433/18/K
O G Ł O S Z E N I E
 
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, I Wydział
Cywilny, do sygn. akt I Ns 1433/18/K został przedłożony wykaz inwentarza spadku po zmarłej w dniu 5 kwietnia 2017 r. Bogumile Borkowskiej, nr PESEL 50042303728, ostatnio zamieszkałej w Krakowie (30-074), Kazimierza Wielkiego 3/8.
            Sąd poucza, iż:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2) osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza; nadto osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
                                                                                              SSR Marek Żurek
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-12-03
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-12-03 09:05
Ins 1436/17/K
Zgodnie z zarządzeniem Sędzi z dn. 9.11.2018 r. proszę o zamieszczenie na stronie internetowej tut. Sądu na okres 1 mc  ogłoszenia o następującej treści:
„Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, w sprawie z wniosku Tomasza Albera o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Macieju Piotrze Janie Kirchmayerze, sygn. akt I Ns 1436/17/K, informuje, że w dniu 9 listopada 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Macieju Piotrze Janie Kirchmayerze, zmarłym w dniu 11 października 2018 roku w Krakowie, ostatnio zamieszkałym przy ul. Wrocławskiej 26/25 w Krakowie. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-11-29
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-11-29 11:01
Ins 988/18/K
„Sygn. akt I Ns 988/18/K
 
O G Ł O S Z E N I E
 
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, I Wydział
Cywilny, do sygn. akt I Ns 988/18/K został przedłożony wykaz inwentarza spadku po zmarłym w dniu 30 stycznia 2016 r. w Krakowie Tadeuszu Macurze, posiadającym numer PESEL: 29030605612, ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy Al. Sosnowej 2.
                   Sąd poucza, iż:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2) osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza; nadto osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
                                                                                                                           SSR Katarzyna Milewska”
 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-11-21
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-11-21 13:00
Ins 1018/18/K
Sygn. akt I Ns 1018/18/K
 
O G Ł O S Z E N I E
 
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, I Wydział
Cywilny, do sygn. akt I Ns 1018/18/K został przedłożony wykaz inwentarza spadku po zmarłym w dniu 5 kwietnia 2017 r. w Krakowie Wojciechu Jerzym Pułczyńskim, synu Jerzego i Danuty, posiadającym numer PESEL: 63091102774, ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy ul. Macieja Słomczyńskiego 4/7.
                   Sąd poucza, iż:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2) osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza; nadto osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
                                                                                                                 SSR Katarzyna Milewska
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-11-21
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-11-21 13:01
Ins 1266/18/K
Ns 1266/18/K
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1266/18/K został złożony przez notariusza Małgorzatę Wyroślak na żądanie stawającego Zbigniewa  Krzysztofa Kaleta wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy  Jana Floriana Kaleta, PESEL nr 40052601255, ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Księcia Józefa  nr 172, zmarłego w dniu 12 maja 2018 r. 
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-19
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-19 12:14
Ins 1461/17/K
Sygn. akt I Ns 1461/17/K
 
 
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1461/17K został złożony przez Joannę Pruchnicką-Fotomajczyk wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Teresy Pruchnickiej, PESEL nr 33080902766, ostatnio zamieszkałej w Krakowie przy ul. J. Lea 90D/26, zmarłej w dniu 13.10.2017 r. 
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-11
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-11 12:11
Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 474/17/K
Sygn. akt I Ns 474/17/K
OGŁOSZENIE         
Dnia 1 czerwca 2017 r. 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydział i Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 474/17/K, iż na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2017 r. Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Iwonie Bartel z domu Włosik, córce Czesława i Janiny, urodzonej w dniu 22 czerwca 1967 r. w Krakowie, zmarłej dnia 20 kwietnia 2014 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie przy ul. Stachiewicza 13/57, PESEL: 67062201804.
Sąd informuje, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-06-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-06-30 09:49
Sygn. akt I Ns 606/17/K
„Sygn. akt I Ns 606/17/K
 •  
 
Na podstawie art. 6363 § 1-3 k.p.c. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Lucynie Wasilkowskiej-Tuleja(PESEL 46081405565), zmarłej w dniu 30 sierpnia 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie, przy Al. Kijowskiej 11/9).
Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-06-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-06-19 10:26
Sygn. akt: I Co 954/17/K
Sygn. akt: I Co 954/17/K                                                                                                     Dnia 15 maja 2017 roku 
POSTANOWIENIE
 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny
w składzie Przewodniczący: SSR Anna Dyl
po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela: mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie
przeciwko dłużnikowi: Grzegorzowi Zychowi
w przedmiocie wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika
postanawia:
na zasadzie art. 802 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Grzegorza Zycha kuratora w osobie adw. Lilianny Strzebońskiej-Woźniak, Kancelaria Adwokacka LSW, ul. Lelewela-Borelowskiego 14/4, 30-108 Kraków w celu reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Marcina Godynia, pod sygn. KM 184/16.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-05-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-05-24 11:35
Ogłoszenie I Ns 273/17/K
„Sygn. akt I Ns 273/17/K
O G Ł O S Z E N I E
 
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, I Wydział
Cywilny, do sygn. akt I Ns 273/17/K został przedłożony wykaz inwentarza spadku po zmarłej w dniu 5 stycznia 2017 r. Janinie Brożek, nr PESEL 33062204086, ostatnio zamieszkałej w Krakowie (31-272), Krowoderskich Zuchów 24/104.
            Sąd poucza, iż:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2) osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza; nadto osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
                                                                           
 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-05-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-05-18 15:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-18 15:02
Ogłoszenie akt I Ns 3/17/K
Sygn. akt I Ns 3/17/K
 
OGŁOSZENIE
         
Dnia 2 lutego 2017 r. 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 3/17/K, na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2017 r. Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Wąchała, PESEL numer 58120310833, synu Stanisława i Eugenii, zmarłym dnia 4 kwietnia 2016 roku w miejscowości Rząska i ostatnio stale zamieszkałym w Rząsce przy ul. Strażackiej 6.
Sąd informuje, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-02-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-10 12:59
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-29 11:54
Ogłoszenie akt I Ns 31/17/K
Sygn. akt I Ns 31/17/K
 
OGŁOSZENIE
         
Dnia 31 stycznia 2017 r. 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 31/17/K spadkobierca Krystyny Marii Surzyn, z domu Chorąży, PESEL 48073009968, córki Jana i Elżbiety, zmarłej 7 grudnia 2015r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałej pod adresem 32-085 Giebułtów, ul. Krótka 1 tj. Mariusz Surzyn złożył wykaz inwentarza po zmarłej Krystynie Surzyn.
Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-02-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-10 09:54
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-29 11:54
Ogłoszenie akt. I Ns 4/17/K
Sygn. akt I Ns 4/17/K
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny infor
muje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 4/17/K został złożony przez Dawida Skłodowskiego wykaz inwentarza dot. spadkodawcy Leokalda Skłodowskiego, PESEL nr 40101201690, ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Na Błonie 9a/367, zmarłemu w dniu 27 maja 2016 r.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-02-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-01 09:16
Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 32/17/K

Sygn. akt I Ns 32/17/K
 

  OGŁOSZENIE

 
 
W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 32/17/K, tut. Sąd zezwolił Damianowi Zbroi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100 zł i 216,66 zł tytułem odszkodowania orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, sygn. akt II K 1483/10/S. Uprawniony do odbioru kwoty 100 zł jest Rafał Paluchowski a do odbioru kwoty 216,66 zł Grzegorz Ujejski. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrali depozyt.
 

Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-27 10:44
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-29 11:58
Ogłoszenie I Ns 2798/16/K
Sygn. akt I Ns 2798/16/K
 
      Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydział i Cywilny ogłasza, że do sygn. akt: I Ns 2798/16/K toczy się sprawa z wniosku Danuty Baran przy udziale Janiny Baran, Andrzeja Barana o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Baranie, Pesel 38102302991, ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy ul. Księcia Józefa 210, zmarłym dnia 7 października 2016 r. w Krakowie.
Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a nadto, że spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-20 11:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-01-20 11:33
Postanowienie I Ns 1772/16/K
Sygn. akt: I Ns 1772/16/K
POSTANOWIENIE
Dnia 5 grudnia 2016 roku
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny
w składzie Przewodniczący: SSR Ewa Żmudzka- Kmiecik
protokolant: osobiście
po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2016 roku w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Powiatu Krakowskiego – Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach
o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu

postanawia:
I.                    zwolnić wnioskodawcę od kosztów sądowych w całości;
II.                  zezwolić wnioskodawcy Powiatowi Krakowskiemu – Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.056,47 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści siedem groszy) stanowiącej własność Krystyny Szuber z domu Straka ur. 22 sierpnia 1925 r. zmarłej w dniu 5 września 2014 r. w Więckowicach
III.                ustalić, iż kwota 2.056,47 zł zostanie wypłacona osobie, która wykaże się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia po Krystynie Szuber z domu Straka ur. 22 sierpnia 1925 r. zmarłej w dniu 5 września 2014 r. w Więckowicach.
 
 
UZASADNIENIE
 
Wnioskodawca Powiat Krakowski – Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach wniósł o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego 2.056,47 zł stanowiącej własność Krystyny Szuber zmarłej dnia 5 września 2014 roku. Wnioskodawca podał, że do dnia złożenia wniosku nie zgłosił się żaden spadkobierca Krystyny Szuber.
 
Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z art.  467 k.c., poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego między innymi w sytuacji, gdy z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności nie wie kto jest wierzycielem albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela (punkt 1).
W niniejszej sprawie przesłankę powyższą należało uznać za spełnioną. Ponadto wniosek spełnia przesłanki formalne, o których mowa w art. 692 k.p.c.
      Mając na uwadze powyższe, na zasadzie powołanych przepisów oraz art. 693 k.p.c., orzeczono jak w sentencji postanowienia.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-10 14:09
Postanowienie I Ns 2324/16/K
Sygn. akt: I Ns 2324/16/K
      POSTANOWIENIE
Dnia 21 grudnia 2016 roku
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny
w składzie następującym
Przewodniczący: SSR Anna Serzysko
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Gminy Miejskiej Kraków
w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po Ryszardzie Wisner
postanawia:
 1. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Ryszardzie Wisner, zmarłym w dniu 14 grudnia 2014 r. w Krakowie, gm. M. Kraków, tamże ostatnio zamieszkałym,
 2. zlecić Komornikowi Sądowemu Marcinowi Godyniowi działającemu przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Ryszardzie Wisner, zmarłym w dniu 14 grudnia 2014 r. w Krakowie, gm. M. Kraków, tamże ostatnio zamieszkałym.
   
   
                                                                UZASADNIENIE
              Prawomocnym postanowieniem z dnia 25 października 2016 r. wydanym do sygn. akt: I Ns 63/16/K tut. Sąd stwierdził, że spadek po Ryszardzie Wisner, zmarłym 14 grudnia 2014 r. w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Krakowie przy ul. Czepca 3/72 na podstawie ustawy i z dobrodziejstwem inwentarza nabyła Gmina Miejska Kraków w całości.
              Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
  W myśl zaś art. 6371 § 1 k.p.c. wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Z przepisu tego wynika, że do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza zobowiązany jest komornik działający przy sądzie spadku.
              Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
    
   
                                                                 POUCZENIE
  Sąd poucza zgodnie z art. 6381 § 4 k.p.c., że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-10 14:14
Ogłoszenie I Ns 1353/16/K
Sygn. akt: I Ns 1353/16/K
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1353/16/K został złożony przez Ewę Warchał, Tomasza Warchała i Anetę Warchał – Imiołek wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zdzisława Warchał, PESEL nr 53122312975, zmarłego w dniu 28 marca 2016 r., ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Turystycznej 6/45.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2016-09-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-09-30 12:57
Ogłoszenie - Sygn. akt: I Ns 2376/15/K
 
 Sygn. akt: I Ns 2376/15/K                                                         Dnia 30 listopada 2015 roku
 
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt: I Ns 2376/15/K zezwolił wnioskodawcy Stanisławowi Knapkowi (Knapek) na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.000 zł (trzy tysiące złotych 00/100) tytułem nawiązki na rzecz Krzysztofa Dudka. Wierzytelność wynika z wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Wydziału II Karnego z dnia 23 grudnia 2014 r. (sygn. II K 1149/13/K).
W związku z powyższym Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru depozytu.”
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - KROWODRZY W KRAKOWIE
AutorAlicja Major - Kierownik Oddziału Administracyjnego2016-01-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-01-12 13:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-01-12 13:57
Zarządzenie Prezesa tut. Sądu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie

 

Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie 

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 3.39 MB
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - KROWODRZY W KRAKOWIE
AutorAlicja Major - Kierownik Oddziału Administracyjnego2015-05-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2015-05-07 13:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2015-07-20 11:12
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: sad@krakow-krowodrza.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]