Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Ins 1136/18/K
I Ns 1136/18/K
 
 
OGŁOSZENIE
 
W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydziałem Cywilnym, sygn. akt sygn. akt I Ns 1136/18/K Sąd zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu pieniędzy w kwocie 699 zł 37 gr (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy ) należących do pani Heleny Banaś zmarłej dnia 7 stycznia 2015 r.
Uprawnieni do odbioru depozytu są spadkobiercy po zmarłej Helenie Banaś, jeżeli wykażą dokumentem urzędowym swoje prawa do spadku po nim.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-19
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-19 10:10
Ins 1266/18/K
Ns 1266/18/K
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1266/18/K został złożony przez notariusza Małgorzatę Wyroślak na żądanie stawającego Zbigniewa  Krzysztofa Kaleta wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy  Jana Floriana Kaleta, PESEL nr 40052601255, ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Księcia Józefa  nr 172, zmarłego w dniu 12 maja 2018 r. 
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-19
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-19 12:14
In 791/18/K
 Ns 791/18/K
 
 
OGŁOSZENIE
         
Dnia 3 października 2018 r. 

 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 791/18/K, na posiedzeniu w dniu 3 października 2018 r. Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Beacie Podsiadło, PESEL numer 67082010125, zmarłej dnia 28 stycznia 2017 roku w miejscowości Bibice i ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Bibice, ul. Warszawska 225 A, 32-087 Zielonki.
Sąd informuje, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-19
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-19 10:09
Ins 1183/18/K
Sygn. akt I Ns 1183/18/K
 
OGŁOSZENIE
         
Dnia 21 września 2018 r. 
 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1183/18/K został złożony przez Elżbietę Drużyńską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Krystyny Drużyńskiej, nr PESEL 25022100581, zmarłej w dniu 29 września 2016 r., ostatnio zamieszkałej w Krakowie (30-054), przy ul. Spokojnej 32/39.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
 
                                                                                              SSR Agnieszka Gruca – Śmiałek
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-17
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-17 10:26
Ins 1461/17/K
Sygn. akt I Ns 1461/17/K
 
 
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1461/17K został złożony przez Joannę Pruchnicką-Fotomajczyk wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Teresy Pruchnickiej, PESEL nr 33080902766, ostatnio zamieszkałej w Krakowie przy ul. J. Lea 90D/26, zmarłej w dniu 13.10.2017 r. 
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-11
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-11 12:11
IC 3408/18/K
I C 3408/18/K
 
POSTANOWIENIE
Dnia 28 września 2018 r.
 
Przewodniczący SSR Katarzyna Gajda-Roszczynialska
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 28 września 2018 r. w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa: Gminy Miejskiej Kraków
przeciwko: Jerzemu Koronie
o zapłatę
postanawia
I.              ustanowić dla nieznanego z  miejsca pobytu pozwanego Artura Musiał kuratora w osobie adw. Łukasza Frączka, Kancelaria Adwokacka DF LAW Dyl Frączek Adwokaci S.C. ul. Grzegórzecka 76/4, 31-559 Kraków, do reprezentowania jego praw;
II.            ogłoszenie o ustanowieniu kuratora wywiesić na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz w Urzędzie Miasta Krakowa;
III.           uzależnić skuteczność czynności kuratora od upływu miesiąca od dnia wywieszenia ogłoszenia o ustanowieniu kuratora.
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-08
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-08 10:51
Ins 1090/18/K
Sygn. akt: I Ns 1090/18/K
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1090/18/K został złożony przez Beatę Melsztyńską i Artura Melsztyńskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Adama Melsztyńskiego, PESEL: 32120303635, zmarłego w dniu 28 lipca 2018 r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałego w Krakowie, przy ul. Stachiewicza 45/47.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
 
Pouczenie
 art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c., że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz jak stanowi art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-08
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-08 10:54
INs 1115/18/K

Sygn. akt I Ns 1115/18/K

                                                                                                                           OGŁOSZENIE


W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydziałem Cywilnym, sygn. akt I Ns 1115/18/K  Sąd zezwolił wnioskodawcy Domowi Pomocy Społecznej w Więckowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 221,54 (dwieście dwadzieścia jeden i 54/100) złotych, stanowiącej własność mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach Janiny Blecharz, urodzonej w dniu 10.02.1922 r. w Tenczynku, c. Wincentego i Julii, zmarłej w dniu 29.07.2012 r. w Krakowie, zdeponowanej przez nią na koncie depozytowym Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach.
Uprawnieni do odbioru depozytu są spadkobiercy Janinie Blecharz, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia po Janinie Blecharz.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.

 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-08
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-08 10:53
Ins 1037/18/K
Sygn. akt I Ns 1037/18/K 
  OGŁOSZENIE
 
W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydziałem Cywilnym, sygn. akt I Ns 1037/18/K Sąd zezwolił wnioskodawcy Marcinowi Gajewskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem zapłaty świadczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Muszynie z dnia 11 lutego 2016 r. sygn. akt VIII K 266/13/K.
Uprawnionym do odbioru depozytu jest wierzyciel Play It lub jego następcy prawni, po wykazaniu następstwa prawnego.
W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-08
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-08 10:55
INs 345/18/K
 
Sygn. akt: I Ns 345/18/K
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 345/18/K został złożony przez Annę Kusyk wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jerzego Kusyk, PESEL nr 58092309855, zmarłego w dniu 30 października 2017 r., ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Lea 17B/6.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-08
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-08 13:44
inS 986/17/k
Sąd zawiadamia potencjalnych zainteresowanych o cofnięciu wniosku w sprawie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Krakowa przy uczestnictwie Zbigniewa Kinal, Janiny Wójcik o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze Towarnickiej, zmarłej w dniu 12.04.2012 r w Krakowie, sygnatura akt I Ns 986/17/K. Pouczając, że mogą w terminie 2 tygodni złożyć sprzeciw.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-03
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-03 14:21
INs 1717/17/K
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w sprawie z wniosku Anny Król przy uczestnictwie Piotra Króla i Tomasza Króla o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Królu, sygn. akt I Ns 1717/17/K, informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 roku został złożony wykaz inwentarza po Jerzym Królu, nr PESEL 37063003910, zmarłym 24 września 2017 roku w Krakowie, ostatnio zamieszkałym przy ul. Bociana 4c/1 w Krakowie. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-02
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-02 14:01
Ins 781/17/K
Sąd zawiadamia potencjalnych zainteresowanych o cofnięciu wniosku w sprawie z wniosku Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie przy uczestnictwie Barbary Kaufmann o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Kaufmann, zmarłym w dniu 13.09.2013 r w Krakowie, sygnatura akt I Ns 781/17/K. Pouczając, że mogą w terminie 2 tygodni złożyć sprzeciw.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-10-01
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-10-01 09:40
Ins 1026/18/K

Sygn. akt: I Ns 1026/18/K

                                                                                       OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1026/18/K został złożony przez Gabrielę Mihułka, Annę Mikrut i Katarzynę Mihułka wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Krzysztofa Mihułki, , PESEL nr 81010708571, zmarłego w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Krzeszowicach , ostatnio zamieszkałym w Krzeszowicach przy ul.Żbickiej 20/14.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-09-27
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-09-27 09:52
Ins 980/18/K
Sąd Rejonowy
dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie
I Wydział Cywilny
Sygn. akt I Ns 980/18/K
 
 
 
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny toczy się sprawa z wniosku Marty Abako przy uczestnictwie Zofii Pasternak, Artura Pasternaka o stwierdzenie nabycia spadku Alfredzie Tadeuszu dwojga imion Pasternak, zmarłym dnia 16 czerwca 2014 r. w Krakowie, posiadającego nr PESEL: 24031003377, ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Siemaszki 25/36.
Wnioskodawczyni Marta Abako złożyła wykaz inwentarza z dnia 30 lipca 2018 r. 
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-09-24
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-09-24 08:27
Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 474/17/K
Sygn. akt I Ns 474/17/K
OGŁOSZENIE         
Dnia 1 czerwca 2017 r. 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydział i Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 474/17/K, iż na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2017 r. Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Iwonie Bartel z domu Włosik, córce Czesława i Janiny, urodzonej w dniu 22 czerwca 1967 r. w Krakowie, zmarłej dnia 20 kwietnia 2014 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie przy ul. Stachiewicza 13/57, PESEL: 67062201804.
Sąd informuje, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-06-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-06-30 09:49
Sygn. akt I Ns 606/17/K
„Sygn. akt I Ns 606/17/K
 •  
 
Na podstawie art. 6363 § 1-3 k.p.c. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Lucynie Wasilkowskiej-Tuleja(PESEL 46081405565), zmarłej w dniu 30 sierpnia 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie, przy Al. Kijowskiej 11/9).
Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-06-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-06-19 10:26
Sygn. akt: I Co 954/17/K
Sygn. akt: I Co 954/17/K                                                                                                     Dnia 15 maja 2017 roku 
POSTANOWIENIE
 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny
w składzie Przewodniczący: SSR Anna Dyl
po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela: mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie
przeciwko dłużnikowi: Grzegorzowi Zychowi
w przedmiocie wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika
postanawia:
na zasadzie art. 802 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Grzegorza Zycha kuratora w osobie adw. Lilianny Strzebońskiej-Woźniak, Kancelaria Adwokacka LSW, ul. Lelewela-Borelowskiego 14/4, 30-108 Kraków w celu reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Marcina Godynia, pod sygn. KM 184/16.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-05-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-05-24 11:35
Ogłoszenie I Ns 273/17/K
„Sygn. akt I Ns 273/17/K
O G Ł O S Z E N I E
 
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, I Wydział
Cywilny, do sygn. akt I Ns 273/17/K został przedłożony wykaz inwentarza spadku po zmarłej w dniu 5 stycznia 2017 r. Janinie Brożek, nr PESEL 33062204086, ostatnio zamieszkałej w Krakowie (31-272), Krowoderskich Zuchów 24/104.
            Sąd poucza, iż:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2) osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza; nadto osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
                                                                           
 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-05-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-05-18 15:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-18 15:02
Ogłoszenie akt I Ns 31/17/K
Sygn. akt I Ns 31/17/K
 
OGŁOSZENIE
         
Dnia 31 stycznia 2017 r. 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 31/17/K spadkobierca Krystyny Marii Surzyn, z domu Chorąży, PESEL 48073009968, córki Jana i Elżbiety, zmarłej 7 grudnia 2015r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałej pod adresem 32-085 Giebułtów, ul. Krótka 1 tj. Mariusz Surzyn złożył wykaz inwentarza po zmarłej Krystynie Surzyn.
Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-02-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-10 09:54
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-29 11:54
Ogłoszenie akt I Ns 3/17/K
Sygn. akt I Ns 3/17/K
 
OGŁOSZENIE
         
Dnia 2 lutego 2017 r. 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 3/17/K, na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2017 r. Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Wąchała, PESEL numer 58120310833, synu Stanisława i Eugenii, zmarłym dnia 4 kwietnia 2016 roku w miejscowości Rząska i ostatnio stale zamieszkałym w Rząsce przy ul. Strażackiej 6.
Sąd informuje, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-02-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-10 12:59
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-29 11:54
Ogłoszenie akt. I Ns 4/17/K
Sygn. akt I Ns 4/17/K
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny infor
muje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 4/17/K został złożony przez Dawida Skłodowskiego wykaz inwentarza dot. spadkodawcy Leokalda Skłodowskiego, PESEL nr 40101201690, ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Na Błonie 9a/367, zmarłemu w dniu 27 maja 2016 r.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-02-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-01 09:16
Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 32/17/K

Sygn. akt I Ns 32/17/K
 

  OGŁOSZENIE

 
 
W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 32/17/K, tut. Sąd zezwolił Damianowi Zbroi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100 zł i 216,66 zł tytułem odszkodowania orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, sygn. akt II K 1483/10/S. Uprawniony do odbioru kwoty 100 zł jest Rafał Paluchowski a do odbioru kwoty 216,66 zł Grzegorz Ujejski. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrali depozyt.
 

Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-27 10:44
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-29 11:58
Ogłoszenie I Ns 2798/16/K
Sygn. akt I Ns 2798/16/K
 
      Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydział i Cywilny ogłasza, że do sygn. akt: I Ns 2798/16/K toczy się sprawa z wniosku Danuty Baran przy udziale Janiny Baran, Andrzeja Barana o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Baranie, Pesel 38102302991, ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy ul. Księcia Józefa 210, zmarłym dnia 7 października 2016 r. w Krakowie.
Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a nadto, że spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-20 11:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-01-20 11:33
Postanowienie I Ns 2324/16/K
Sygn. akt: I Ns 2324/16/K
      POSTANOWIENIE
Dnia 21 grudnia 2016 roku
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny
w składzie następującym
Przewodniczący: SSR Anna Serzysko
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Gminy Miejskiej Kraków
w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po Ryszardzie Wisner
postanawia:
 1. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Ryszardzie Wisner, zmarłym w dniu 14 grudnia 2014 r. w Krakowie, gm. M. Kraków, tamże ostatnio zamieszkałym,
 2. zlecić Komornikowi Sądowemu Marcinowi Godyniowi działającemu przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Ryszardzie Wisner, zmarłym w dniu 14 grudnia 2014 r. w Krakowie, gm. M. Kraków, tamże ostatnio zamieszkałym.
   
   
                                                                UZASADNIENIE
              Prawomocnym postanowieniem z dnia 25 października 2016 r. wydanym do sygn. akt: I Ns 63/16/K tut. Sąd stwierdził, że spadek po Ryszardzie Wisner, zmarłym 14 grudnia 2014 r. w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Krakowie przy ul. Czepca 3/72 na podstawie ustawy i z dobrodziejstwem inwentarza nabyła Gmina Miejska Kraków w całości.
              Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
  W myśl zaś art. 6371 § 1 k.p.c. wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Z przepisu tego wynika, że do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza zobowiązany jest komornik działający przy sądzie spadku.
              Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
    
   
                                                                 POUCZENIE
  Sąd poucza zgodnie z art. 6381 § 4 k.p.c., że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-10 14:14
Postanowienie I Ns 1772/16/K
Sygn. akt: I Ns 1772/16/K
POSTANOWIENIE
Dnia 5 grudnia 2016 roku
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny
w składzie Przewodniczący: SSR Ewa Żmudzka- Kmiecik
protokolant: osobiście
po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2016 roku w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Powiatu Krakowskiego – Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach
o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu

postanawia:
I.                    zwolnić wnioskodawcę od kosztów sądowych w całości;
II.                  zezwolić wnioskodawcy Powiatowi Krakowskiemu – Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.056,47 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści siedem groszy) stanowiącej własność Krystyny Szuber z domu Straka ur. 22 sierpnia 1925 r. zmarłej w dniu 5 września 2014 r. w Więckowicach
III.                ustalić, iż kwota 2.056,47 zł zostanie wypłacona osobie, która wykaże się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia po Krystynie Szuber z domu Straka ur. 22 sierpnia 1925 r. zmarłej w dniu 5 września 2014 r. w Więckowicach.
 
 
UZASADNIENIE
 
Wnioskodawca Powiat Krakowski – Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach wniósł o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego 2.056,47 zł stanowiącej własność Krystyny Szuber zmarłej dnia 5 września 2014 roku. Wnioskodawca podał, że do dnia złożenia wniosku nie zgłosił się żaden spadkobierca Krystyny Szuber.
 
Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z art.  467 k.c., poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego między innymi w sytuacji, gdy z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności nie wie kto jest wierzycielem albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela (punkt 1).
W niniejszej sprawie przesłankę powyższą należało uznać za spełnioną. Ponadto wniosek spełnia przesłanki formalne, o których mowa w art. 692 k.p.c.
      Mając na uwadze powyższe, na zasadzie powołanych przepisów oraz art. 693 k.p.c., orzeczono jak w sentencji postanowienia.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-10 14:09
Ogłoszenie I Ns 1353/16/K
Sygn. akt: I Ns 1353/16/K
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1353/16/K został złożony przez Ewę Warchał, Tomasza Warchała i Anetę Warchał – Imiołek wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zdzisława Warchał, PESEL nr 53122312975, zmarłego w dniu 28 marca 2016 r., ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Turystycznej 6/45.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2016-09-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-09-30 12:57
Ogłoszenie - Sygn. akt: I Ns 2376/15/K
 
 Sygn. akt: I Ns 2376/15/K                                                         Dnia 30 listopada 2015 roku
 
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt: I Ns 2376/15/K zezwolił wnioskodawcy Stanisławowi Knapkowi (Knapek) na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.000 zł (trzy tysiące złotych 00/100) tytułem nawiązki na rzecz Krzysztofa Dudka. Wierzytelność wynika z wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Wydziału II Karnego z dnia 23 grudnia 2014 r. (sygn. II K 1149/13/K).
W związku z powyższym Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru depozytu.”
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - KROWODRZY W KRAKOWIE
AutorAlicja Major - Kierownik Oddziału Administracyjnego2016-01-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-01-12 13:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-01-12 13:57
Zarządzenie Prezesa tut. Sądu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie

 

Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie 

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 3.39 MB
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - KROWODRZY W KRAKOWIE
AutorAlicja Major - Kierownik Oddziału Administracyjnego2015-05-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2015-05-07 13:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2015-07-20 11:12
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: sad@krakow-krowodrza.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]