TREŚC JEST ARCHIWALNA
Sygn. akt I Ns 431/15/K
Sygn. akt I Ns 431/15/K
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 431/15/K został złożony przez Grażynę Górkę i Krzysztofa Iwona wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Doroty Iwon, PESEL nr 34012803744, ostatnio zamieszkałej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 38/1, zmarłej w dniu 15 grudnia 2012 r. 
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-08-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-08-29 11:51