Postanowienie I Ns 1772/16/K
Sygn. akt: I Ns 1772/16/K
POSTANOWIENIE
Dnia 5 grudnia 2016 roku
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny
w składzie Przewodniczący: SSR Ewa Żmudzka- Kmiecik
protokolant: osobiście
po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2016 roku w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Powiatu Krakowskiego – Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach
o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu

postanawia:
I.                    zwolnić wnioskodawcę od kosztów sądowych w całości;
II.                  zezwolić wnioskodawcy Powiatowi Krakowskiemu – Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.056,47 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści siedem groszy) stanowiącej własność Krystyny Szuber z domu Straka ur. 22 sierpnia 1925 r. zmarłej w dniu 5 września 2014 r. w Więckowicach
III.                ustalić, iż kwota 2.056,47 zł zostanie wypłacona osobie, która wykaże się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia po Krystynie Szuber z domu Straka ur. 22 sierpnia 1925 r. zmarłej w dniu 5 września 2014 r. w Więckowicach.
 
 
UZASADNIENIE
 
Wnioskodawca Powiat Krakowski – Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach wniósł o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego 2.056,47 zł stanowiącej własność Krystyny Szuber zmarłej dnia 5 września 2014 roku. Wnioskodawca podał, że do dnia złożenia wniosku nie zgłosił się żaden spadkobierca Krystyny Szuber.
 
Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z art.  467 k.c., poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego między innymi w sytuacji, gdy z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności nie wie kto jest wierzycielem albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela (punkt 1).
W niniejszej sprawie przesłankę powyższą należało uznać za spełnioną. Ponadto wniosek spełnia przesłanki formalne, o których mowa w art. 692 k.p.c.
      Mając na uwadze powyższe, na zasadzie powołanych przepisów oraz art. 693 k.p.c., orzeczono jak w sentencji postanowienia.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-01-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-10 14:09