TREŚC JEST ARCHIWALNA
Ins 1506/17/K
Sygn. akt: I Ns 1506/17/K
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1506/17/K został złożony przez Rafała Łub - Ziomek przed notariuszem Olimpią Dudka wykaz inwentarza dotyczący majątku spadkowego spadkodawcy Czesławy Łub, PESEL: 54061209346, zmarłej w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Brzesku, ostatnio zamieszkałej w Krakowie przy ul. Kluczborskiej 4/53, 31-271 Kraków.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
  
Pouczenie: Jak stanowi art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c., że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz jak stanowi art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-12-27
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2017-12-12 08:58