TREŚC JEST ARCHIWALNA
Ins 1661/17/K
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 1661/17/K został złożony przez Krystynę Cempura wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zygmunta Teofila dwojga imion Cempury, , PESEL nr 25060302729, zmarłego w dniu 6 sierpnia 2017 r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy ul.Mazowieckiej 49/28.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-12-27
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2017-12-27 11:00